Twoja przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Uaktualnij przeglądarkę do nowszej wersji.

misja

Podstawowym celem SILP jest wpływanie na całokształt działalności paralotniowej w Polsce
poprzez m.in.:

 • redagowanie biuletynu wypadków przy współpracy KBWL,
 • delegowanie członków do komisji bezpieczeństwa i szkolenia
  w innych stowarzyszeniach paralotniowych,
 • stowarzyszenie z AP,
 • pośrednictwo w negocjacjach z firmami ubezpieczeniowymi w sprawie korzystnych ofert
  ubezpieczenia dla szkół i paralotniarzy,
 • podnoszenie poziomu szkolenia paralotniarzy w Polsce,
 • podnoszenie kwalifikacji instruktorów w Polsce,
 • obronę interesów szkół prowadzonych przez instruktorów.

Potencjał zawarty w wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej będzie stanowił doskonały głos doradczy
w dyskusjach na temat tworzenia nowych regulacji prawnych we współpracy z ULC oraz wytyczania kierunku rozwoju paralotniarstwa w Polsce. SILP pragnie brać czynny udział w pracach
prowadzonych w ramach komisji specjalnościowych Aeroklubu Polskiego i innych stowarzyszeń paralotniowych, zwłaszcza w Komisjach: bezpieczeństwa, szkolenia i prawnej.

17 października br. odbyło się w Warszawie spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia, na którym określono szczegółowe cele jego działania na sezon 2005/2006, tj.:

 • wpływ na wzrost bezpieczeństwa wykonywania lotów na paralotniach,
 • poprawa konkurencyjności oferty szkoleniowej w Polsce,
 • zmiana załącznika o licencjonowaniu personelu lotniczego.
Działania w ramach 3-go z ww. celów zostały już rozpoczęte - od miesiąca trwają prace nad zmianą załącznika o licencjonowaniu personelu lotniczego w zakresie:
 • umożliwienia pilotom wykonywania samodzielnych lotów (bez nadzoru instruktorskiego) po ukończeniu II etapu szkolenia,
 • przeniesienia egzaminów teoretycznych na Świadectwo Kwalifikacji do szkół paralotniowych.

Stowarzyszenie ma strukturę otwartą, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy instruktorów paralotniowych i lotniowych.

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW LTNIOWYCH i PARALOTNIOWYCH

Proszę czytelnie wypełnić deklaracje, podpisać i przesłać na adres stowarzyszenia.

zamknij okno

statut

Wrocław 2010r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Tworzy się Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych, które w zakresie swojej działalności może posługiwać się skróconą nazwą SILP.

§ 2

SILP posiada osobowość prawną, działa na podstawie właściwych przepisów prawa
oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Siedzibą stowarzyszenia jest Wrocław, województwo dolnośląskie.

§ 5

SILP może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, związków stowarzyszeń
i organizacji, których profil działania i cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

§ 6

SILP używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7

SILP może posiadać godło oraz odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków; może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§ 9

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony .

następna »

II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • Dbałość o wysoki poziom umiejętności posiadaczy świadectw kwalifikacji instruktorów lotniowych i paralotniowych jak również treningów i egzaminów dla kandydatów na w/w uprawnienia;
 • Promowanie dobrych wzorców w działalności lotniowej i paralotniowej;
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa lotów;
 • Mobilizowanie swoich członków do stworzenia równych szans dla wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem działalności szkoleniowej w kraju i zagranicą i wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji w tym zakresie.
 • Współpraca z wszelkimi organizacjami o charakterze lotniczym.

§ 11

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez :

 • Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec władz administracji rządowej i samorządowej;
 • .
 • Działalność szkoleniową, edukacyjną i popularyzatorską w kraju i za granicą;
 • Działalność sportową w kraju i za granicą;
 • Dbałość o wymianę poglądów i informacji poprzez organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji;
 • Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami lotniowymi i paralotniowymi
  w kraju i za granicą;
 • Utrzymywanie stałych kontaktów i bliskiej, przyjaznej współpracy wśród członków SILP;
 • Propagowanie form aktywnego wypoczynku w mediach;
 • Pozyskiwanie do współpracy osób o niekwestionowanych walorach moralnych, dorobku życiowym i doświadczeniu w zakresie celów i zadań, jakie stawia sobie SILP;
 • Współpracę z organami administracji lotniczej w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych normujących paralotniarstwo, wspomagania wiedzą i doświadczeniem w zakresie badania przyczyn wypadków i incydentów lotniczych oraz przesłanek do wypadków i incydentów lotniczych;
 • Prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez prowadzenie działalności w zakresie :
  • ) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10),
  • ) Produkcja napojów (PKD 11),
następna »
 • .
 • .
 • ) Produkcja wyrobów tytoniowych (PKD 12),
 • ) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13),
 • ) Produkcja odzieży (PKD 14),
 • ) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy
  i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
 • ) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
 • ) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
 • ) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych
  i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),
 • ) Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.2),
 • ) Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
  (PKD 20.3),
 • ) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych
  i toaletowych (PKD 20.4),
 • ) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),
 • ) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.1.),
 • ) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.2),
 • ) Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.6),
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • ) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  (PKD 32.5),
 • ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13),
 • ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14),
 • ) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
 • ) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46),
 • ) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
 • ) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9),
 • ) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
 • ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99),
 • ) skreślone
 • ) skreślone
 • ) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
 • ) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
 • ) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
 • ) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20)
następna »
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • ) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 • ) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
 • ) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  (PKD 72.1),
 • ) Reklama (PKD 73.1),
 • ) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
 • ) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
 • ) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
 • ) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
 • ) Działalność szpitali (PKD 86.1)
 • ) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9.)

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych dzielą się na :

 • Członków zwyczajnych,
 • .
 • Członków wspierających,
 • Członków honorowych.

§ 13

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostac :

 • Osoby fizyczne, obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadające świadectwo kwalifikacji instruktora lotniowego lub paralotniowego ewentualnie równoważne z polskimi uprawnienia instruktorskie.
 • Osoba fizyczna spełniająca warunek określiny w § 13 pkt. 1 może zostac członkiem Stowarzyszenia po przez złożenie pisemnej deklaracji na ręce Zarządu.

§ 14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych
  w statucie,
 • Brania udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, składania wniosków oraz propozycji uchwał,
następna »
 • .
 • .
 • Korzystania z urządzeń, świadczeń i poradnictwa fachowego Stowarzyszenia, a także z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom stowarzyszenie,
 • Odwołania się od każdej uchwały Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków.
 • Posiadania legitymacji i noszenia odznaki SILP.

§ 15

 • Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli Zarządowi. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem w formie pisemnej umowy.
 • Postanowienia statutu dotyczące nabywania i utraty członkostwa przez członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio do nabywania i utraty członkostwa przez członków wspierających.

§ 16

 • Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do stałego wspomagania Stowarzyszenia w realizacji jego celów.
 • Zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem wspierającym określi szczegółowo Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z członkiem wspierającym.
 • .
 • .
 • Członkowi wspierającemu poza prawem uwidaczniania swojego członkostwa w stowarzyszeniu przysługują również uprawnienia przewidziane w § 14 pkt. 2, 3, 4, 5.

§ 17

 • Członkostwo honorowe posiadają założyciele Stowarzyszenia oraz osoby, którym Walne Zgromadzenie Członków nada to członkostwo na wniosek Zarządu ze względu na szczególne zasługi w powstaniu SILP lub realizowaniu jego statutowych celów.
 • Członek honorowy posiada te same prawa i obowiązki, co członek zwyczajny z uwzględnieniem
  § 14 z tym, że ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich władz i organów SILP z głosem doradczym i nie może być wykluczony ze Stowarzyszenia w trybie przewidzianym w § 19.

§ 18

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 • Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 • Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
 • Przyczyniania się do realizacji celów Stowarzyszenia.
 • Terminowego opłacania składek członkowskich.
następna »

§ 19

 • Decyzję o zawieszeniu poszczególnych osób w prawach i obowiązkach członka, bądź wykluczeniu skutkującym ustaniem członkostwa ze Stowarzyszenia, podejmuje Zarząd na posiedzeniu
  w pełnym składzie z własnej inicjatywy lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego w następujących przypadkach:
  • rażące naruszenie Statutu Stowarzyszenia – zawieszenie lub wykluczenie,
  • rażące naruszenie zasad etyki i postępowania– zawieszenie lub wykluczenie,
  • prowadzonym postępowaniem o przestępstwo umyślne – zawieszenie,
  • skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne – wykluczenie,
  • rażące niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec Stowarzyszenia – zawieszenie lub wykluczenie,
  • na wniosek Sądu Koleżeńskiego - zawieszenie lub wykluczenie.
 • Podejmując z własnej inicjatywy decyzję o zawieszeniu członka w jego prawach i obowiązkach lub wykluczeniu skutkującym ustaniem członkostwa ze Stowarzyszenia, Zarząd zasięga opinii Sądu Koleżeńskiego. Opinia Sądu Koleżeńskiego nie jest dla Zarządu wiążąca.
 • Decyzja Zarządu ma skutek natychmiastowy.
 • .
 • .
 • .
 • Zawieszenie członka w jego prawach i obowiązkach lub wykluczenie ze Stowarzyszenia nie ma wpływu na posiadane przez niego uprawnienia instruktorskie.
 • Decyzję o zawieszeniu członka w jego prawach i obowiązkach lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia Zarząd przesyła na adres członka, ujawniony w dokumentacji prowadzonej przez Stowarzyszenie.
 • Od decyzji Zarządu o zawieszeniu członka w jego prawach i obowiązkach lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie
  30 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 20

Członkostwo w SILP ustaje w przypadku:

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 • Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 • Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
  • niepłacenia składek przez 2 lata pomimo pisemnego upomnienia,
  • działalności rażąco sprzecznej ze Statutem,
  • po podjęciu stosownej uchwały.
następna »
 • .
 • .
 • .
 • Wykluczenia z szeregu członków przez Zarząd na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 • Śmierci członka Stowarzyszenia.
 • Trwałej utraty uprawnień instruktorskich w rozumieniu odpowiednich przepisów. Tymczasowa utrata uprawnień skutkuje zmianą charakteru członkostwa z członka zwyczajnego na członka wspierającego. Po ustaniu przyczyny tymczasowej utraty uprawnień następuje automatyczne przywrócenie poprzedniego statusu członka.

§ 21

Członkostwo członków wspierających ustaje w następujących przypadkach

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 • Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą profilu działalności, z powodu utraty osobowości prawnej lub z powodu działania w sposób sprzeczny z zasadami SILP oraz postanowieniami niniejszego Statutu.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22

 • Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków
  • Zarząd
 • Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 • Organem zajmującym się sprawami etyki, dyscypliny oraz skargami jest Sąd Koleżeński.
 • W przypadku ustąpienia, ustania członkostwa lub odwołania w czasie kadencji członków wybieralnych władz i organów Stowarzyszenia, podmiotom tym przysługuje prawo kooptacji,
  przy czym liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć dwóch osób.
 • Kadencja wybieralnych władz i organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
następna »

Walne Zebranie Członków

§ 23

 • Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
 • Zebrania otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, przewodniczy im osoba wybrana przez Walne Zebranie Członków.
 • Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy członków w liczbie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Zarząd może zwołać takie Zebranie z własnej inicjatywy w miarę potrzeby.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy, które stanowiły cel jego zwołania
  i podejmuje w tym zakresie uchwały.

§ 24

 • Walne Zebranie Członków zwyczajne sprawozdawcze zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa lata,
  a zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze nie rzadziej niż raz na cztery lata.
 • .
 • Zarząd, powiadamia pisemnie członków zwyczajnych, honorowych i wspierających, będących osobami fizycznymi, podając miejsce, termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd na pisemny umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Zarówno Nadzwyczajne Walne Zebranie jak i Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się
  za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed datą zebrania. Możliwe jest też zwołanie zebrania za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności :

 • Uchwalenie i zmiana Statutu,
 • Wybór władz Stowarzyszenia – Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i członków, oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uzupełnienie składu władz i organów Stowarzyszenia, jak również odwoływanie w/w władz i organów;
następna »
 • .
 • .
 • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za okres pomiędzy Zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Członków;
 • Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
 • Wyboru Komisji, jeżeli będzie to spowodowane bieżącymi potrzebami;
 • Uchwalanie głównych kierunków działalności SILP;
 • Zatwierdzanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu SILP z i do innych organizacji
  i stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych;
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;
 • Pozbawianie członkostwa honorowego;
 • Podejmowanie decyzji w sprawie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie;
 • Rozwiązanie Stowarzyszenia;
 • Wszystkie sprawy nie przekazane do kompetencji innych władz Stowarzyszenia należą do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 26

 • Jeżeli niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 • .
 • Bezwzględnej większości wymagają uchwały dotyczące:
  • zmiany Statutu Stowarzyszenia, przy czym proponowane wnioski do tych zmian powinny być kierowane na ręce Prezesa w formie pisemnej nie później niż na 40 dni przed terminem ustalonego zebrania. Po zamknięciu terminu wpływania wniosków, Prezes
   w ciągu 10 dni roześle kopie proponowanych zmian i poprawek do wszystkich członków Stowarzyszenia.
  • decyzji dotyczącej rozporządzania prawem
  • zaciągania zobowiązań przez Stowarzyszenie, o sumarycznej wartości przekraczającej 3000 zł
  • rozwiązania Stowarzyszenia;
 • O wniosku o rozwiązaniu Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy jego członkowie
  na 60 dni przed terminem Walnego Zebrania.

§ 27

Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli na zebraniu obecnych jest
co najmniej 1/2 ogółu członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

następna »

§ 28

Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
i organów Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 29

 • Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków
  i odpowiada przed nim za swoją działalność.
 • Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków Zarządu. Minimalną liczbą osób wchodzących w skład Zarządu są trzy, maksymalną pięć. W razie powołania zarządu 3 – osobowego skarbnik pełni jednocześnie funkcję sekretarza
 • Niedopuszczalne jest łączenie funkcji skarbnika z funkcjami Prezesa i wiceprezesa.
 • Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Dla ważności pism i oświadczeń składanych przez Stowarzyszenie wymagane jest współdziałanie i podpis Prezesa lub wiceprezesa oraz członka Zarządu, a w sprawach majątkowych także skarbnika.

§ 30

 • Prezesa, Wiceprezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów.
 • Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.
 • Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. § 24 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 • Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności co najmniej połowy jego członków
 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu.
 • Prezes i członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
 • Członkowie Zarządu są wyłączeni z głosowania w sprawach bezpośrednio ich dotyczących.
 • Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w trybie pisemnym (tzw. obiegowym).
  Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
następna »

§ 31

Do kompetencji Zarządu, oprócz spraw wymienionych w paragrafach poprzedzających, należy:

 • Wnioskowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych
  i międzynarodowych;
 • Opracowywanie projektów strategii działania Stowarzyszenia;
 • Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających na pisemny wniosek kandydata na członka;
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 • Ustalanie budżetu, wpisowego i wysokości składek członkowskich na kolejny rok.

§ 32

 • Obowiązkiem Zarządu jest przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Zarządu, bilansu i sprawozdań finansowych za okres kadencji, a także przedstawiania Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych,
  a po ich zatwierdzeniu złożenia w odpowiednich instytucjach.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
  Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest rozsyłany drogą elektroniczną do wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 33

Zarząd, z ważnych przyczyn, może bezwzględną większością głosów zawiesić członka Zarządu
w pełnieniu przez niego obowiązków, do chwili rozpatrzenia sprawy jego odwołania
przez Walne Zebranie Członków.

§ 34

 • Prezes nie może pełnić swojej funkcji przez więcej niż dwie kadencje i nie może ubiegać się
  o reelekcję przez dwa lata po wygaśnięciu jego mandatu.
 • Sekretarz, Skarbnik i pozostali członkowie Zarządu nie mogą pełnić swoich funkcji przez więcej niż dwie kadencje i nie mogą starać się o reelekcję w ciągu dwóch lat po wygaśnięciu mandatu.

§ 35

Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy:

 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
 • koordynowanie prac Zarządu oraz przewodniczenie na jego posiedzeniach.
następna »

§ 36

Do kompetencji Wiceprezesa Stowarzyszenia należy :

 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia, koordynowanie prac Zarządu oraz przewodniczenie
  na jego posiedzeniach - podczas nieobecności Prezesa.
 • realizacja zadań Prezesa przekazanych mu przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 37

Do kompetencji Sekretarza Stowarzyszenia należy:

 • zwoływanie zebrań i posiedzeń Zarządu;
 • przygotowywanie programu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia; zawiadomienie wszystkich uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu o terminie jego zwołania i o przewidywanym porządku obrad;
 • uczestniczenie w pracach Zarządu przez jeden rok po wygaśnięciu jego okresu urzędowania
  w przypadku prośby nowych członków Zarządu, ze względu na posiadaną wiedzę i umiejętności.

§ 38

Do kompetencji Skarbnika Stowarzyszenia należy:

 • przygotowanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia;
 • pobieranie składek i innych ustalonych opłat, a także, jeżeli jest to wymagane, przygotowanie dokumentów finansowych do wglądu na życzenie rewidentów niezależnych.

Komisja Rewizyjna.

§ 39

 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, powoływanych przez Walne Zebranie Członków.

§ 40

Zadaniem Komisji jest:

 • Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności
  finansowo-gospodarczej, pod względem legalności, celowości i rzetelności;
 • Występowanie do Walnego Zebrania Członków i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych, a w sytuacjach nadzwyczajnych również do właściwych organów państwowych.
następna »
 • .
 • .
 • Żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień.
 • Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków.
 • Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 41

 • Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
  z głosem doradczym oraz pełnego i natychmiastowego wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

§ 42

 • Sąd Koleżeński składa się z minimum 3 członków w liczbie ustalonej przez Walne Zebranie Członków. Rozpatruje sprawy na wniosek władz Stowarzyszenia oraz w uzasadnionych przypadkach na wniosek każdego członka Stowarzyszenia.
 • Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
  i sekretarza.
 • .
 • .
 • Sąd Koleżeński rozpoznaje w minimum trzyosobowych składach sprawy dotyczące postępowania członków naruszających statut SILP oraz działających na szkodę Stowarzyszenia. Od orzeczeń składu orzekającego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie
  do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.
 • Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby.
 • Sprawozdanie ze swej działalności Sąd Koleżeński składa Walnemu Zebraniu Członków.

V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 43

 • Majątek Stowarzyszenia tworzy się z:
  • składek członkowskich,
  • wpływów z działalności statutowej,
  • sponsoringu,
  • wpisowego,
  • dotacji i subwencji,
  • zapisów i darowizn,
następna »
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • odsetek od kwot znajdujących się na rachunkach bankowych SILP,
 • dochodów osiąganych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • .
 • Stowarzyszenie może tworzyć fundusze celowe.
 • Majątek SILP stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze (kapitał) i własne prawa autorskie.

VI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 44

 • Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć jedynie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków specjalnie w tym celu zwołane, większością 3/4 głosów w obecności
  co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków określi w uchwale cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia i powoła komisję likwidacyjną.
zarzad

Dnia 02.12.2005 zostało zarejestrowane
Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych (SILP) numer KRS: 0000244256

Skład Zarządu na dzień 26.01.2019:

Prezes: Kamil Antkowiak

V-ce Prezes: Arkadiusz Pomarański

Skarbnik: Tamara Dudek

Sekretarz: Marek Mastalerz

Członek Zarządu: Paweł Grzybowski

Skład Komisji Rewizyjnej:


Przewodniczący: Paweł Trzęsowski

Andrzej Walczak

Bogusław Pelczar

Stowarzyszenie zrzesza instruktorów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym
oraz czołowych polskich producentów sprzętu paralotniowego.
Stowarzyszenie ma strukturę otwartą, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych instruktorów paralotniowych i lotniowych.

zamknij okno

kontakt


Stowarzyszenie Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych
ul.Rydygiera 11/4, 50-248 Wrocław

KRS: 0000244256 | Regon: 020186897 | NIP: 8982077154

tel: +48 601 710 522 | e-mail:

Nr rachunku:

93 1750 0012 0000 0000 3318 1159
Raiffeisen Polbank

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA
DO STOWARZYSZENIA INSTRUKTORÓW LTNIOWYCH i PARALOTNIOWYCH

Proszę czytelnie wypełnić deklaracje, podpisać i przesłać na adres stowarzyszenia.

kontakt

( to pole jest wymagane )

( to pole jest wymagane )

( to pole jest wymagane )

( nie możesz wysłać pustej wiadomości )

zamknij okno
komunikat

Najnowszy komunikat

 
zamknij okno
SILP
Pokaż: 
1 ICM
Numeryczna prognoza pogody ICM Uniwersytetu Warszawskiego
3565
2 WINDGURU
Prognoza pogody dla sportowców.
4389

baner

Reklama

|   © 2010 by    |    Stworzone dzięki Joomla!    |

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.